Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BIZIKI 2022 

 

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en handelingen van BIZIKI.
   
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaar den kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
   
  1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door BIZIKI ingestemd is. 
   
  1.4 De internetsite van BIZIKI richt zich uitsluitend op de Nederlandse & Belgische markt. 
   
  1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BIZIKI in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
   
  1.6 Door het gebruik van de internetsite van BIZIKI en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
   
  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten. 
  2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per e-mail, gemaakt. 
   
  2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres. 
   
  2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BIZIKI garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 
   
  3. Prijzen. 
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
   
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 
   
  3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
   
  3.4 Bij retourneren van de levering zijn de verzendkosten voor de Koper. 
   
  4. Betaling 
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal of Bancontact. BIZIKI kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 
   
  4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BIZIKI als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken. 
   
  5. Levering en leveringstijd. 
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft BIZIKI ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. 
   
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. De Koper krijgt in deze situatie ook de keuze het geld credit te ontvangen. 
   
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
   
  5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
   
  6. Ruilen en herroepingrecht 
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De koper kan de producten ruilen/retourneren binnen 14 dagen. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product(en) in kwestie. 
   
  6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BIZIKI zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. 
   
  7. Eigendomsvoorbehoud 
  7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. 
   
  8. Garantie en aansprakelijkheid 
  8.1 BIZIKI garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
   
  8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie 
   
  8.3 Indien BIZIKI, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
   
  8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
  – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BIZIKI zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; 
  – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
  – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 
   
  9. Overmacht 
  9.1 In geval van overmacht is BIZIKI niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
   
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
   
   
  10. Persoonsgegevens. 
  10.1 BIZIKI zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. BIZIKI neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
   
  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
   
  12. Links 
  13.1 De site van BIZIKI kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft BIZIKI geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 
   
  13. Uw rechten 
  14.1 U kunt altijd aan BIZIKI vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan BIZIKI vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die BIZIKI zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u BIZIKI hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven. 
   
  14. Copyright beeld- en tekstmateriaal 
  15.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.